Buses
Wasosz
Wąsosz Poland Lower Silesian Gora Wąsosz

See also