Buses
Rudna Wielka
Poland Lower Silesian Gora Wąsosz

See also